Abernethy J. H.

city
Stanley
nation
United States
born
1886